Dla Autorów


Referaty
Na konferencję powinny być zgłaszane prace oryginalne, obejmujące zagadnienia zgodne z tematyką. Szczególnie pożądane są prace zakończone, które mogą stanowić przedmiot wdrożenia lub zostać wykorzystane w praktyce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia referatu, którego tematyka nie będzie odpowiadała zakresowi Konferencji. Pełne teksty referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych (z numerem ISSN).Autorów referatów prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń wg zamieszczonego wzoru na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 03.03.2017 r.  18.03.2017 r.

Spośród wszystkich nadesłanych referatów Komitet Naukowy Konferencji wytypuje referaty rekomendowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym i Archives of Electrical Engineering. Autorzy artykułów wytypowanych do publikacji pokonferencyjnych, bezpośrednio po konferencji, zostaną poproszeni o przygotowanie wzbogaconych względem konferencyjnych artykułów, które zostaną przesłane do Redakcji Przeglądu Elektrotechnicznego i Archives of Electrical Engineering.


Formy prezentacji